Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre nákup Tovaru v internetovom obchode

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.legendary.sk  a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“). Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
 2. Tieto VOP sú prístupné v E-shope v sekcii www.legendary.sk/obchodnepodmienky  a sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

 

II. Vymedzenie pojmov

Pojmy uvedené s veľkým písmenom, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:

 1. Predávajúci znamená spoločnosť LEG & ARY, s.r.o., so sídlom Jarná 32, 010 01 Žilina, IČO: 47 439 815 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , Oddiel: Sro, Vložka č.: 60596/L , tel.č.: +421 948 933 316 | +421 915 511 175 , e-mail: info@legendary.sk
 2. E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.legendary.sk
 3. Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii „REKLAMAČNÝ PORIADOK“.
 4. Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom E-shopu.
 5. Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.
 6. Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.
 7. Spotrebiteľ znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

9.Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

 1. Spotrebiteľská zmluva znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.
 2. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 3. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 

III. Objednávanie Tovaru a postup pri uzatváraní Kúpnej zmluvy

 1. Tovar v E-shope je riadne označený názvom a spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o použitých materiáloch a ďalších vlastnostiach Tovaru. V prípade, ak je Tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach a farbách, má Kupujúci možnosť si vybrať požadovanú veľkosť a farbu Tovaru pred tým, ako vloží vybraný Tovar do nákupného košíka, resp. pred tým ako uskutoční Objednávku.
 2. Akonáhle si Kupujúci vyberie Tovar, vrátane jeho farby, veľkosti a ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, umiestni Tovar do  nákupného košíka tak, že klikne na ikonu „ Add to cart“. Takto sa Tovar prenesie do nákupného košíka a následne sa Kupujúcemu zobrazí po kliknutí na ikonu „košík“, ktorá je umiestnená v pravom hornom rohu E-shopu.
 3. Pre uskutočnenie Objednávky sa môže Kupujúci registrovať za účelom vytvorenia užívateľského účtu, resp. prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu vytvoreného pri predchádzajúcej registrácií. Registračný/prihlasovací formulár sa Kupujúcemu zobrazí po kliknutí na odkaz „môj účet“, ktorá je umiestnená v pravom hornom rohu E-shopu alebo kliknutím na odkaz „objednať“. Registrácia umožňuje Kupujúcemu okrem iného prehliadať históriu Objednávok, aktuálny stav spracovávania Objednávky a v nadväznosti na vytvorenie užívateľského účtu tiež zjednodušené uskutočňovanie ďalších Objednávok (systém si automaticky zapamätá údaje o Kupujúcom a doručovacie údaje), alebo môže vykonať nákup bez registrácie.
 4. Proces záväzného objednania Tovaru Kupujúci zaháji kliknutím na ikonu skontrolovať a objednať “.
 5. V rámci procesu objednávania Tovaru má Kupujúci možnosť sa vracať k jednotlivým krokom za účelom uskutočnenia kontroly a prípadných zmien v Objednávke.
 6. Následne si Kupujúci vyberie spôsob platby za objednaný Tovar (článok V VOP), spôsob dopravy objednaného Tovaru (článok VI VOP) a doplní svoje údaje potrebné pre vystavenie faktúry za objednaný Tovar. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, má Kupujúci právo sa pred uskutočnením Objednávky oboznámiť s ich znením kliknutím na odkaz „Obchodné podmienky“ a zároveň je Kupujúci povinný potvrdiť, že s nimi súhlasí.
 7.  Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním v súlade s týmto článkom Predávajúcemu. Pre odoslanie Objednávky Predávajúcemu je potrebné aby Kupujúci po uskutočnení krokov uvedených v tomto článku klikol na ikonu „objednávka tovaru s povinnosťou platby“. Do tejto doby má Kupujúci možnosť Objednávku zrušiť tak, že preruší uskutočňovanie jednotlivých vyššie uvedených krokov vedúcich k objednaniu Tovaru a opustí E-shop.
 8.  Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Predávajúceho o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorá je uvedená v užívateľskom účte Kupujúceho. Potvrdenie Objednávky obsahuje číslo Objednávky, zhrnutie údajov uzavretej Kúpnej zmluvy.
 9.  Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho aj telefonicky na telefónne číslo uvedené v užívateľskom účte Kujúceho v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s Objednávkou a/alebo s Kúpnou zmluvou.
 10.  Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. V prípade ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho alebo na strane Kupujúceho, je možné uzatvoriť Kúpnu zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.
 11.  Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie (internetové a telefonické pripojenie) sa nelíšia od sadzby podľa podmienok poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a Predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.
 12.  Objednávka, ktorá bola potvrdená Predávajúcim je archivovaná Predávajúcim za účelom jej splnenia ako aj za účelom ďalšej evidencie a je Kupujúcemu prístupná po prihlásení sa do užívateľského účtu ak takýto účet má registrovaný.
 13.  Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na Eshope. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

Kúpna cena

 1. Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná zľavová akcia.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

 

Platobné podmienky

 1. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.
 2.  Kupujúcí si môže vybrať v procese uskutočňovania Objednávky z nasledujúcich spôsobov zaplatenia Kúpnej ceny:

– na dobierku pri prevzatí objednaného Tovaru od kuriéra;

– bezhotovostne prostredníctvom služby PayPal (podmienkou pre využitie tohto spôsobu je aby Kupujúci disponoval platobnou kartou, ktorá umožňuje prevod peňažných prostriedkov v rámci týchto systémov).

 1. Pri bezhotovostnom spôsobe zaplatenia Kúpnej ceny prostredníctvom služby PayPal bude Kupujúci po uskutočnení Objednávky presmerovaný na webové stránky poskytovateľov týchto služieb, kde uskutoční platbu Kúpnej ceny.
 2. Zvolený spôsob zaplatenia Kúpnej ceny je po uskutočnení Objednávky možné meniť iba so súhlasom Predávajúceho.
 3. Platbu Kúpnej ceny nie je možné uskutočniť bežným bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.
 4. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený Tovar mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra) nasledujúcimi spôsobmi:

– kliknutím na odkaz, ktorý je uvedený v e-maily, ktorým Predávajúci potvrdil Objednávku Kupujúceho;

 

Dodacie podmienky

 1. Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.
 2. Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:

– dodanie kuriérom na adresu uvedenú v Objednávke;

– osobným odberom ak  v objednávkovom formulári predávajúci takúto možnosť poskytne  a to len na presne určenom mieste

 1. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby za objednaný Tovar na dobierku a Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, odošle Kupujúcemu objednaný Tovar do siedmich pracovných dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.
 2. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby za objednaný Tovar bezhotovostným spôsobom prostredníctvom systému PayPal a Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, odošle Kupujúcemu objednaný Tovar do siedmich pracovných dní odo dňa pripísania Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 3. Náklady na dodanie Tovaru:

– osobný odber ak určí takúto možnosť Predávajúci 0 EUR

– doručenie kuriérom – 3.50 EUR;

 1. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia objednaného Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s objednaným Tovarom, resp. odovzdaním objednaného Tovaru na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním Kupujúcemu.

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zrušenie Kúpnej zmluvy dohodou

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).
 2. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby Kúpnej ceny za objednaný Tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného Tovaru.
 3. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady Kúpnej ceny bezhotovostne prostredníctvom systému PayPal, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak neobdrží
  od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.
 4. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte Kupujúceho.
 5. Kupujúcí je oprávnený bezplatne a bez udania dôvodu zrušiť Objednávku do 15 minút od okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy,
 6. Od okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy až do okamžiku odoslania objednaného Tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený požiadať Predávajúceho o zrušenie Kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 5 tohto článku. Predávajúci odošle svoje písomné stanovisko k žiadosti Kupujúceho formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte Kupujúceho. Ku zrušeniu Kúpnej zmluvy dôjde dohodou zmluvných strán v okamžiku, keď Kupujúci obdrží od Predávajúceho akceptáciu návrhu na zrušenie Kúpnej zmluvy. Do času kým Predávajúci odošle Kupujúcemu svoje vyjadrenie k návrhu Kupujúceho na zrušenie Kúpnej zmluvy neplynie Predávajúcemu lehota na dodanie objednaného Tovaru podľa článku VI týchto VOP.
 7. V prípade ak dôjde k zrušeniu Kúpnej zmluvy podľa bodu 6 tohto článku alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku a Predávajúci už obdržal od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar, použije sa pre vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny primerane postup podľa článku VIII bodu 5 týchto VOP.

 

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zrušenie Kúpnej zmluvy dohodou

 1.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).

  2. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby Kúpnej ceny za objednaný Tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného Tovaru.

  3. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady Kúpnej ceny bezhotovostne prostredníctvom systému PayPal, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

  4. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte Kupujúceho.

  Kupujúci je oprávnený bezplatne a bez udania dôvodu zrušiť Objednávku do 15 minút od okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy, a to po prihlásení sa k užívateľskému účtu v sekcii „klient“, záložka „Moje objednávky“, kliknutím na ikonu „zrušiť objednávku“.

  5. Od okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy až do okamžiku odoslania objednaného Tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený požiadať Predávajúceho o zrušenie Kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 5 tohto článku. Predávajúci odošle svoje písomné stanovisko k žiadosti Kupujúceho formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte Kupujúceho. Ku zrušeniu Kúpnej zmluvy dôjde dohodou zmluvných strán v okamžiku, keď Kupujúci obdrží od Predávajúceho akceptáciu návrhu na zrušenie Kúpnej zmluvy. Do času kým Predávajúci odošle Kupujúcemu svoje vyjadrenie k návrhu Kupujúceho na zrušenie Kúpnej zmluvy neplynie Predávajúcemu lehota na dodanie objednaného Tovaru podľa článku VI týchto VOP.

 2. V prípade ak dôjde k zrušeniu Kúpnej zmluvy podľa bodu 6 tohto článku alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku a Predávajúci už obdržal od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar, použije sa pre vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny primerane postup podľa článku VIII bodu 5 týchto VOP.

VIII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pre tento účel je Spotrebiteľ oprávnený použiť formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený na stránkach E-shopu v sekcii „ Informácie“, záložka „Odstúpenie od zmluvy“, kliknutím na ikonu „formulár odstupenie od zmluvy “. Vyplnený formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ odoslať Predávajúcemu:

– po vytlačení v listinnej podobe na adresu sídla Predávajúceho;

– elektronicky prostredníctvom e- mailu uvedeného v sekcii „ kontakt“ , pričom Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne Spotrebiteľovi potvrdenie v textovej podobe zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v odstúpení od Kúpnej zmluvy.

 1. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v bode 1 tohto článku.
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 3. Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.
 4. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou nákladov, ktoré vznikli Kupujúcemu na vrátenie Tovaru Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Predávajúci ďalej nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci a Spotrebiteľ sa pri uzavretí Kúpnej zmluvy dohodli na tom, že Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebiteľov všetky platby podľa tohto bodu:
 5. a) bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa uvedený v odstúpení od Kúpnej zmluvy, alebo na účet, ktorý Kupujúci uvedie Predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 6. b) prostredníctvom poštovej poukážky na adresu Kupujúceho uvedenú v odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo v užívateľskom účte Kupujúceho; a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 7. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 5 tohto článku pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie zakúpeného Tovaru späť Predávajúcemu. V prípade ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený Tovar v poškodenom stave v rozpore s bodom 3 tohto článku, Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za zakúpený Tovar.
 8. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípadoch uvedených v článku IX bod 11 týchto VOP.
 9. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.
 10. Kontaktné údaje Predávajúceho pre prípad odstúpenia od Kúpnej zmluvy alebo reklamácie sú:
 • adresa: LEG & ARY, s.r.o., so sídlom Jarnej 32 , 010 01 Žilina, Slovenská Republika,  e-mail: contact@legendary.sk adresa doručenia pre vrátenie tovaru je Potočná 22, 010 04 Žilina

 

Zodpovednosť za vady a záruka

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.
 2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali, a že vec nemá právne vady.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim. Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.
 4. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné  považovať  jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.
 5. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov.
 6. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim.
 7.  Ak o to Kupujúci požiada, vystaví mu Predávajúci záručný list k zakúpenému Tovaru. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

  8. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u Predávajúceho nasledovne:

 8. a) písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou (reklamačný formulár) odoslanou na adresu sídla Predávajúceho spolu s dokladom o kúpe Tovaru prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Kupujúcim prostredníctvom dobierky.
 9. c) elektronicky prostredníctvom formuláru „Reklamácia“, ktorý je umiestnený na internetovej stránke E-shopu v sekcii „Informácie“. Takto vyplnený formulár je možné zaslať Predávajúcemu aj elektronicky prostredníctvom E-mailu. Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne predložiť reklamovaný Tovar a doklad o kúpe Tovaru Predávajúcemu prostredníctvom poštovej zásielky na adresu sídla Predávajúceho. Pre spárovanie reklamovaného Tovaru s uplatnenou reklamáciou oznámi Kupujúci Predávajúcemu pri predložení reklamovaného Tovaru svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum uskutočnenia reklamácie prostredníctvom formuláru „Reklamácia“, ktorý je umiestnený na internetovej stránke E-shopu. Až po splnení postupu uvedeného v tomto písmene sa reklamácia Tovaru považuje za uplatnenú.
 10. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia u Predávajúceho uplatnená a o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Písomné potvrdenie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo v užívateľskom účte Kupujúceho alebo na poštovú adresu Kupujúceho.
 11. Ak má Tovar vadu, ktorú možno odstrániť, Predávajúci ju bezplatne, riadne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odstráni. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti Tovaru, len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 12. Ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

  12. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

  13. Pri Tovare, ktorý bol Kupujúcim zakúpený od Predávajúceho s označením vadný alebo použitý, nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením Tovaru. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  14. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  15. Pre úpravu zodpovednosti za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

 1. Osobitné ustanovenia o vybavení reklamácie Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom
 2. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí Spotrebiteľa o jeho právach podľa článku IX bod 10, 11 a 12 týchto VOP a na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie podľa článku VI bod 1 Reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

  3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa Spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení Predávajúci uvedie kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenie reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo v užívateľskom účte Kupujúceho alebo na poštovú adresu Kupujúceho.

 3. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 4. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je oprávnený Predávajúci zamietnuť.
 5. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci.
 6. V prípade ak bude reklamácia zo strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi poštovné.

 

 1. Ochrana osobných údajov
 2. Úroveň ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ deklaruje v dokumente Politika ochrany osobných údajov, ktorý nájdete sekcii www.legendary.sk/ochranaosobnychudajov.

  2. Uskutočnením Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov Predávajúcim, resp. Sprostredkovateľom v zmysle tohto článku. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

 3. Pri registrácií v E-shope, môže Kupujúci udeliť Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely do času kým písomne neoznámi Predávajúcemu odvolanie svojho súhlasu. V prípade ak Kupujúci udelí Predávajúcemu súhlas v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu, súhlasí so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spôsobom uvedeným v tomto článku. V prípade, že Kupujúci v priebehu uskutočňovania Objednávky poskytne  svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely Predávajúci mu bude zasielať obchodné ponuky Predávajúceho, newslettre a informácie o akciách  na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Registračnom formulári/užívateľskom účte. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním svojej písomnej žiadosti  na adresu Predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@legendary.sk. O vybavení žiadosti a o ďalšom postupe bude Kupujúci informovaný písomne na adresu uvedenú vo svojej žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci má právo žiadať opravu osobných údajov a ich doplnenie, ako aj ich blokovanie, ďalej môže Kupujúci žiadať poskytnutie informácie či sú jeho údaje spracovávané, informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie ako aj o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu.
 4. Predávajúci v súlade so Zákonon o ochrane osobných údajov spracúva osobné údajov v súlade s týmito VOP
 5. Identifikačné údaje Predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v článku II týchto VOP.

  6. Osobné údaje budú spracované v rozsahu:

  na účely vybavenia objednávky:

– Meno a priezvisko*,

– dátum narodenia,

– adresa trvalého pobytu,

– telefónne číslo,

– e-mailová adresa*,

– adresa pre doručovanie* (ak je iná ako adresa trvalého pobytu),

– číslo bankového účtu (bankové spojenie),

– pohlavie.
na marketingové účely:

– Meno a priezvisko*,

– dátum narodenia,

– telefónne číslo,

– e-mailová adresa*

pričom označené údaje (*) sú povinné, ostatné sú poskytované dobrovoľne.

 1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho sú prísne dôverné, budú použité pre účely Kúpnej zmluvy, plnenia povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, na marketingové účely opísané v bode 3. tohto článku – vytváranie databázy klientov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Osobné údaje Predávajúci, nezverejní a neposkytne tretej osobe okrem osoby, ktorá zabezpečuje dodanie Tovaru– kuriérskym spoločnostiam Slovenskej pošte,UPS, DPD alebo inej zasielateľskej spoločnosti a osobe, ktorá zabezpečuje platobný styk v súvislosti s Kúpnou zmluvou. Osobné údaje Kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám – iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.
 3. Osobné údaje  sú  bezpečne ukladané . Osobné údaje budú spracované  manuálne (Osobami poverených  Predávajúcim ) a automatickým spôsobom
 4. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
  – vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

– vyžadovať  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie  o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

– vyžadovať  vo  všeobecne zrozumiteľnej forme  presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

– vyžadovať  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

– vyžadovať  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

– vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

– vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

– vyžadovať  blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

– namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. „cookies“ do jeho koncového zariadenia (napr. počítača) tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Kupujúci má možnosť odmietnuť aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do jeho koncového zariadenia napríklad tým, že spustí vo svojom koncovom zariadení funkciu anonymného prehliadania.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP nahradzujú predchádzajúce znenie VOP. Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke http://www.legendary.sk
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 3. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.
 4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj , Predmestská 71, 011 79Žilina , tel. č 041 / 763 21 30; fax č. 041 / 763 21 39.
 6. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia na internetovej stránke www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soialebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  na internetovej stránke www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/. Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontakt na Predávajúceho na internetovej stránke www.legendary.sk/kontakt/pred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.